© Stowarzyszenie Topory > Złote Topory

Regulamin

§1

 1. XVI edycja konkursu „Złote Topory” (zwanego dalej „Konkursem”) odbywa się na konwencie „Toporiada: Leśny konwent RPG” (zwanym dalej „Konwentem”) organizowanym przez Stowarzyszenie Topory (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
 2. Konkurs trwa przez cały czas trwania Konwentu.
 3. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu sesji finałowych, w czasie oficjalnego zamknięcia Konwentu.

§2

 1. W skład komisji oceniającej Konkurs (zwanej dalej „Komisją”) wchodzą wybrani członkowie Stowarzyszenia oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i wydawnictw.
 2. W czasie XVI edycji Konkursu do Komisji należą:
  * Hubert “Jankoś” Jankowski(Stowarzyszenie Topory)  – przewodniczący komisji
  * Jakub Zapała(Copernicus Corporation)
  * Jacek Mikulski(Mój Loch, Impy)
  * Konrad “Rijel” Kacprzak(Stowarzyszenie Topory)
  * Joshua Szpilarski(Refur Narrator)
  * Magadalena „Mizu” Rolewska (Imaginarium RPG)
  * Marta “Chochlik” Struś
  * Tomasz “Sting” Chmielik(Stinger Press)
  * Marcin “Fileus” Tarka(Fileus Zero)
  * Anna Leman(Stowarzyszenie Topory)
  * Magadalena “Wiewka” Kalinowska(Stowarzyszenie Topory) 
  * Anna „Aine” Petruczynik(Aine Universe)
  * Marek Kozłowski (Rzucaj Nie Gadaj)
 3. Narady Komisji są tajne.

§3

 1. Uczestnikiem Konkursu są wszyscy Gracze i Mistrzowie Gry biorący udział w sesjach w czasie regulaminowym oraz w sesjach finałowych.
 2. Sesja w czasie regulaminowym odbywa się przez pierwsze dwa dni Konwentu wieczorem i wchodzi w skład programu Konwentu.
 3. Każdy z Graczy i Mistrzów Gry może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie.
 4. Rezygnacja musi zostać przedstawiona za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub ustnie jednemu z członków Komisji przed rozpoczęciem programowych sesji.
 5. Mistrz gry lub gracze niebiorący udziału w Konkursie musi liczyć się z obserwacją sesji przez Komisję, która oceniać będzie biorących w niej udział graczy lub mistrza gry.

§4

 1. Konkurs dzieli się na następujące kategorie:
  *Najlepszy Mistrz Gry,
  *Najlepszy Gracz.
 2. W kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” ocenia się sposób prowadzenia sesji przez mistrzów gry.
 3. Każda sesja oceniana podczas konkursu musi trwać minimum 3 godziny.
 4. Kategoria „Najlepszy Gracz” dotyczy wszystkich innych uczestników Konkursu.

§5

 1. Komisja dokonuje oceny w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” w klasach ujmujących następujące zagadnienia i pojęcia:
  1. sposób narracji – przedstawienie świata gry, odgrywanie bohaterów niezależnych, stosowanie mechaniki wspierającej narrację na sesji, czytelność przekazu scenariusza, postaci i świata przygody, ogólny wizerunek i komplementarność sesji,
  2. przygotowanie do sesji – znajomość systemu, swoboda poruszania się po scenariuszu i wiedza dotycząca przedstawionych w nim realiów, oraz używanie dopasowanych do klimatu sesji rekwizytów, muzyki i handoutów,
  3. elastyczność i spotlight – kreatywność, sztuka improwizacji,  sposób reagowania na działania graczy i pozostawienie im swobody działań, dzielenie uwagi pomiędzy graczy, panowanie nad fabułą i postaciami, motywowanie graczy, naturalność w prowadzeniu przygody w zgodzie z deklaracjami graczy,
  4. klimat – panujący na sesji nastrój, stopień wzajemnych interakcji i zainteresowania graczy przedstawianą historią, samopoczucie uczestników sesji,
 2. Formułując ocenę w kategoriach „Najlepszy Gracz” Komisja szczególnie bierze pod uwagę takie działania graczy jak:
  1. oryginalność, sposób prezentacji i wczucia się w postać,
  2. odgrywanie – zachowanie równowagi między postępowaniem postaci, a jej osobowością, charakterem i usposobieniem,
  3. kreatywność, wpływ na przebieg wydarzeń,współpraca – umożliwienie normalnej gry innym uczestnikom sesji, operowanie spotlightem w zgodzie z MG i innymi graczami, pozostawienie swobody przedstawiania świata mistrzowi gry.
 1. Po zakończeniu sesji Komisja może pytać jej wybranych uczestników o ich odczucia i opinie dotyczące rozgrywki, scenariusza, mistrza gry, graczy.
 2. Każdy z członków Komisji dokonuje własnej oceny we wszystkich kategoriach.
 3. Komisja po zakończeniu ostatnich programowych sesji konfrontuje opinie poszczególnych członków i wybiera sześciu uczestników Konkursu w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” oraz osiemnastu w kategorii „Najlepszy Gracz”.
 4. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Komisji.

§6

 1. Sesją finałową jest jedna z sześciu sesji konkursowych prowadzonych przez wybranych w §5 ust. 5 uczestników Konkursu w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry”.
 2. W każdej z sesji bierze udział trzech graczy wybranych w §5 ust. 5 oraz jeden z członków Komisji.
 3. W przypadku braku zgody wybranych w §5 ust. 5 uczestników Konkursu na wzięcie udziału w sesji finałowej Komisja w ich miejsce wybiera innego uczestnika Konkursu w odpowiedniej kategorii. Brak takiej zgody oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
 4. Sesje finałowe oceniane są na podstawie kryteriów wymienionych w §5.
 5. Ocena końcowa uczestnika konkursu to ocena z sesji finałowej oraz sesji eliminacyjnych. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę w ocenie końcowej jest różnorodność sesji rozegranych w eliminacjach oraz w finale – wyżej oceniani będą uczestnicy, którzy zaprezentują inny styl rozgrywki w sesji eliminacyjnej i finałowej.
 6. Na podstawie wystawionych ocen końcowych Komisja ustala ostateczny werdykt i przyznaje miejsca od pierwszego do czwartego w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” i miejsca od pierwszego do trzeciego w kategorii „Najlepszy Gracz”. Ocenie końcowej podlegają sesje finałowe oraz sesje eliminacyjne Mistrzów Gry i Graczy zakwalifikowanych do finału.
 7. Główne nagrody za pierwsze miejsca w kategoriach „Najlepszy Mistrz Gry” i „Najlepszy Gracz” są nagrodami przechodnimi.
 8. Na własność otrzymuje je osoba, która zwycięży w danej kategorii trzykrotnie.
Skip to content